Skip to content

Услуги

1) Консултация има ли вода в имота

2) Теренен оглед

3) Търсене на вода с георадар

4) Представяне на резултати от проучването

5)Ангажираност до изграждането на сондажа

Какво предлагаме във връзка с откриването на вода – ако нямате възможност да се присъедините към ВиК мрежата, ако Ви трябва допълнително водоснабдяване, за питейни, битови или технически цели, ако искате резервен водоизточник можете да ни потърсите за съдействие по всички въпроси.  Използваме съвременни методи и техники при геоложките изследвания свързани с търсенето, проучването и усвояването на ресурсите от пресни или термални подземни води. Използваме полеви, сондажни, геофизични, геоложки техники и хидрогеоложки методи при всички етапи на търсене, проучване, добив и усвояване на подземни води, както и при решаването на инженерногеоложки, хидрогеоложки и екологични задачи. За целта използваме професионален софтуер и разполагаме с база данни от предишни изследвания.

Посещение на място

Теренен оглед за запознаване с обекта, определяне обхвата на проучването, топографските и геоложките особености на терена

Доклад от измерването

Информация за геоложката и хидрогеоложка обстановка, профили от геофизичното проучване, карта и координати с разположение на тръбния кладенец

Провеждане на водочерпения

Установяване на хидрогеоложките параметри на водоносните хоризонти с оглед на бъдеща експлоатация или последващо узаконяване на водоизточници

Проучване термални води

Използване на налична информация за термалните води в България, с провеждане на дълбоки геофизични измервания (до 1200 m) за оценка възможността за разкриване на термо-минерални води

Геофизично проучване

Използване на специализирана апаратура (георадар) за изследване по метода на собствения потенциал (SP метод) за определяне на място на сондаж. Проектиране на дълбочината на сондиране по интервалите с приток на вода.

Хидрогеоложко проучване

Специализирано проучване за състоянието на подземните води и прогноза от бъдещи въздействия. Определяне на количествената и качествена характеристика на водните тела, съставяне на хидродинамични карти и прогнозни модели

Прокарване на сондажи

Изработка на тръбни кладенци за разкриване на подземни води по утвърдените стандартни на качество и с най-добрите материали

Откриване на вода

Съдействие по всички дейности от проучването до изграждането на сондажите

Защо да проучвате преди да сондирате

– максимална достоверност при прокарването на сондаж

-спестяване на време и средства

– сондиране на точното място и с необходимата дълбочина

– осигуряване на максимален дебит в имота

– получаване на сондаж, перспективен за използване за продължителен период

– прокарване на сондаж, който има вода и в сухите месеци

– избор на най-подходяща конструкция и материали за сондажа

Необходимите дейности във връзка със сондажите са: търсене на вода, откриване на вода, проучване на същестуваща информация, проучване за вода, проектиране на сондажи и кладенци, проучване за подпочвени води, геофизични проучвания за вода, намиране на подземна вода за сондиране, търсене на подземни води с георадар, сканиране за вода, хидрогеоложки проучвания, определяне на водоносните интервали, прогнозиране на дебита на водата по експертна оценка, изграждане на сондажи за вода, извършване на сондажни услуги, почистване на сондажи, търсене на минерална вода, цена за търсене на вода, изследване на подземни води, регистрация и узаконяване на сондажи, облседване с камера на сондаж, Басейнови дирекции документи

Често задавани въпроси

Подземните води са предмет на изучаване и наблюдение от хидрогеологията. Специалистите, които имат отношение към  проучването за вода, търсенето на вода, откриването на вода са със специалност “Хидрогеология и инженерна геология”.

Уместни въпроси към фирмите, които Ви предлагат да работят за Вас са”

– какви са хидрогеоложките условия в моя район ? (посока на движение и тип на водите, статични водни нива, какви са очакваните дебити от сондажите, каква конструкция бихте предложили)

-каква е Вашата апаратура и какво измерва ? Ще получа ли записка от проучването

Предварителната информация от сондиране има отношение към интерпретацията на геоложкия разрез, тъй като стойностите от  геофизичните апаратури  в повечето случаи са визуализация на съпротивленията, потенциалите или магнитните аномалии в пласта. За изводите от проучвателната апаратура може да се

По същество проучването за вода с апаратура е геофизично проучване, в помощ на хидрогеоложките проучвания. То е полевата дейност, която очертава потенциално благоприятните зони за изграждане на сондаж. Формата и размерите на тези зони е различна при различни скали и поради това се налага локализирането им след построяване на профили от измерванията

Георадарът или Ground Penetrating Radar (GPR) е устройство за установяване на аномалии в различни среди. Той е свързан с общото разбиране за търсене на вода, метали, зони, тръби, кухини и т.н. При откриването на вода се използва специализирана апаратура, чиито изчислителни процедури са настроени да очертават електрически или магнитни свойства. Най-често се използва проучване по метода на собствения потенциал (SP потенциал)

Дълбочината на сондажа има отношение към конструкцията и дебита, който ще осигурява. Данните за това какви разновидности ще бъдат преминати и стойностите от измерването са определящи при проектирането на съоръжението. От значение е и котата на реки, езера, дерета и др. в района на изследване. Сондажът, който ще изградите трябва да преминава определена дебелина и да осигурява водоприток в няколко интервала надолу. Отделно на дъното му се оставят допълнителни тръби, които служат за утайник.

Мястото за сондиране е свързано с наличието на слаби или водонаситени зони в пукнатинни, карстови или порести колектори (пясъци, чакъли или глини с примеси). Избраната точка при търсенето на вода трябва да осигурява водоприток на различни нива в дълбочина и да бъде аргументирана с наличието на хидрогеоложка информация.

Различната геоложка среда (скала или несвързани материали – пясъци, чакъли, глини) създава предпоставки за използването на различни машини за сондиране. Ако във вашия район са установени скали е удачно използването на пневмо-ударно сондиране. Ако материалите са несвързани, плитко залягащи или средата е смесена се прибягва към роторно-въртеливо сондиране с използване на промивна течност.

Откриване на подземна вода

 

Търсенето и откриването на вода е процес, който се извършва от хората по целия свят. Водата е от жизненоважно значение за нас, тъй като без нея не можем да оцелеем. Търсенето на вода е особено важно за хората, които живеят в сухи региони, където водата е ограничен ресурс.

Търсенето на вода може да се извършва по различни начини. Най-често срещаните методи включват използване на радари, сондажни работи, изследване на геоложки структури и други. Независимо от използвания метод, търсенето на вода изисква опит, знания и подходяща техника.

Откриването на вода е следващата стъпка след търсенето й. Това може да се осъществи чрез изграждане на кладенци или други подземни структури, които да позволят достъп до водата. Откриването на вода може да бъде сложен процес и често изисква много време и усилия.

За да се намери вода, е необходимо да се проведе подробно изследване на геоложката структура на местността и да се използват подходящи методи за откриване на подземните водни източници. Важно е да се има предвид, че намирането на вода е само първа стъпка и следва да се използват устойчиви практики за управление на водните ресурси, за да се гарантира, че водата ще бъде налична за бъдещите поколения.

Проучване за вода

Използване на специализирана апаратура, гаранция за качество