Skip to content

Сондажи

Сондажите представляват вертикални или хоризонтални отвори в земята, предназначени за проучване, наблюдение, добив на вода или полезни изкопаеми. Те могат да бъдат обсадени или необсадени в зависимост от целите, за които се използват. Водоснабдителните сондажи се обсаждат с метални или пластмасови тръби, изпълнява се задтръбна циментация и филцова засипка срещу филтърните интервали. Продължавай да четеш 🙂

 

Изграждане на сондаж за вода

Изпълнението на сондажите включва различни етапи, в това число проучвателни, проектни, транспортна дейност и разполагане на сондажната апаратура на място. Кратко описание на сондажните дейности може да прочетете по-долу.

1) проучване (търсене и откриване) на вода – свързано е с преглед на архивна налична информация, включваща геоложки и литоложки данни от сондажи, хидрогеоложка информация – хидродинамични карти, данни от водочерпения, дебити и дълбочина на сондажите. Конкретните изследвания за всеки сондаж включват провеждане на геофизични проучвания с проучвателна апаратура (георадар), класически геофизини методи (ВЕС и др.), прокарване на проучвателни изработки за установяване на точното разположение на геоложките слоеве. За целта са необходими услугите на квалифициран хидрогеолог, който извършва цялостна оценка на информацията, участва в намирането на водата и планува дейностите по изпълнението на проектите. Необходимо е да се определи къде е водата и как да стигнем до нея.

2) определяне на техническите параметри на бъдещият сондаж – въз основа на наличната геоложка и хидрогеоложка информация се определя дълбочината, конструкцията и начина на изграждане на сондажите.

3) метод на сондиране – в зависимост от особеностите на геоложката среда и целите на проекта се използват различни машини за сондиране. Използваната техника може да изпълнява ударно (пневматично) сондиране или класическо роторно сондиране с водна промивка. Ударно-въртеливото сондиране се изпълнява с въздух, който поради високото си налягане извършва изнасяне на раздробения материал на повърхността. Това е по-бързото изпълнение на изработката, но задължително условие е да се изпълнява в скала. При наличие на пластични материали се наблюдава засипване на сондажния инструмент и липса на напредък в дълбочина. При въздушното сондиране прокараните сондажи са с по-малки диаметри, но времето за направата е значително по-кратко. Роторното (въртеливо) сондиране с вода се изпълнява в меки материали, като цената му зависи от диаметрите и вложените материали за изработката. Обикновено тя е по-висока от тази на ударното сондиране. По-големите диаметри на сондиране могат да осигурят значителни количества вода във водообилни материали, като отделянето на геоложките разновидности може да става по шламовите проби. При този метод се използва изграждането на утайник, където циркулира промивна течност – вода. Тя изнася материала от сондажа и го утаява в утайната яма, откъдето под налягане отново постъпва в сондажа.

4) обсаждане на сондажите – след прокарването на сондажа се извършва оборудването им с тръби. Те са пластмасови или по-рядко метални тръби. Основно изискване към тях е да са устойчиви и дълготрайни, както и да издържат на страничен натиск и смачкване. Професионално изработените сондажни тръби отговарят на тези изсиквания, като доказаните марки имат всички необходими сертификати за качество. Характерна част от тях са филтрите, които представляват прорязани тръби с определен брой и геометрия отвори. Фабрично изработените тръби имат равномерни финни прорези, позволяващи преминаването на вода и задържането на механичен материал от другата страна на тръбата. Между сондажните тръби и отвора на сондажа остава кухо (задтръбно) пространство, което се запълва с гравийна засипка. Тя представлява филц, с определена фракция (5-10 mm), която служи за формиране на външен филтър за сондажа. В него се задържат и постепенно се заклинват дребни частици, които оформят естествена защита от механично проникване. Това осигурява бистра и свободна от примеси вода.

5) прочистване на сондажа – след поставяне на сондажните тръби се извършва очистване на сондажа от материала останал в него с използването на ерлифт (еърлифт). Създава се въздушно налягане в дълбочина, което изтласква водата на повърхността и така премахва и утаените дребни парченца от дъното му. Процедурата се извършва до пълното избистряне на водата, което гарантира и добрата работа на помпите.

6) оборудване на сондажа – включва изграждане на сондажна шахта, спускане на потопяема помпа, монтиране на спирателна арматура и сигнализатори на ниво на водата. Желателно е всички дейности да се извършват от квалифицирани специалисти, по едно и също време тъй като целия процес е комплексен.

7) изпитване на сондажа – това е най-важната част преди експлоатацията му за водоснабдяване. Изпитването на сондажа е свързано с провеждане на филтрационни опити (водочерпения), които дават представа за филтрационните параметри на водоносните хоризонти и за водообилността на съоръжението. Пред експлоатационните водочерпения служат за уточняване на дебитите, с които може да работи сондажа без да се получава осушаването му или да настъпят повреди в помпеното оборудване. За целта се извършва измерване на водно ниво (динамично водно ниво), при различни дебит в продължение до 6 денонощия за отговорни съоръжения. Тези процедури са регламентирани в законовата уредба възприета в Р. България.

8) определяне на годността на водата – критериите за това дали една вода става за напояване, технически дейности или пиене са свързани с химичното и състояние, регламентурано по закон. За целта се вземат водни проби за изследване на химичен, микробиологичен и радиологичен анализ, които се представят в лицензирани лаборатории. Получените сертификати показват текущото химично състояние, което в повечето случай е и постоянно. При наличие на превишение в заложените норми е необходимо да се прибегне към третиране на водата, включващо очистване или обработка до постигане на задоволително качество. Най-строги критерии съществуват по отношение на питейната вода.

9) кой и кога узаконява сондаж

– фирми използващи водите за стопански цели

– земеделски производители

Законовата процедура е свързана с уведомяване на съответните органи за инвестиционно намерение преди изграждане на сондажа.

10) кой уведомява за сондаж и регистрира сондаж

– всички граждани могат да използват до 10 m3/ден вода за собствени потребности от сондажи или кладенци изградени в техните имоти (в рамките на населените места). За целта преди изграждане на сондаж е необходимо единствено уведомяване (БЕЗ узаконяване) на съответната Басейнова дирекция по местоживеене за намерението да се изгради съоръжение. Изтегля се бланка от сайта на Басейновата дирекция и се изпраща в съответния клон. След прокарване на сондаж или кладенец се извършва уведомяване на Басейновата дирекция, че същиет е изграден и това автоматично го вписва като кладенец за собствени потребности в съответните регистри.

11) колко струва водата от сондажа – за собствни потребности до 10 m3/ден е безплатна, а за стопански цели – по цените определени от съответната Басейнова дирекция.

 

Защо да ни се обадите ?

– спестявате време и усилия да търсите всички специалисти по веригата

– спестявате пари и наблюдавате отблизо какво се случва

– гарантирано професионална работа

Необходим Ви е сондаж?

Използване на специализирана апаратура за проучване, с определяне мястото на сондиране. Сондиране с доказана техника. Сонди за всякакви почви. Гаранция за качество.