Skip to content

Проучване, търсене и откриване на подземни води с георадар

Хидрогеоложки и геофизични проучвания за установяване наличието на вода, избор на място за сондаж и определяне технологията на сондиране

Услуги

Търсене на вода със съвременни методи. Проучване за вода с георадар. Налична геоложка информация при откриване на вода.
Карта на езследвания район

Запознаване с проучваната площ

Използване на налична геоложка и хидрогеоложка информация за детайлно установяване на характаристиките на водните тела в района на проучване. Измерване на водни нива и обследване на съществуващи кладенци

Апаратура за търсене на вода

Изследване с георадар

Извършване на измерване по метода на собствения потенциал, разкриващ слаби зони с потенциално наличие на подземни води. Доказано средство при търсенето и откриването на подземни води

Място за изграждане на сондаж

Определяне на място за сондиране

Определяне на точката за сондиране по данни от геофизичното проучване, наличната геоложка и хидрогеоложка информация. Изготвяне на проект за сондаж съобразно нуждите и характеристиките на района

Доклад от проучване за вода

Изготвяне на доклад от проучването

След всяко проучване за вода изготвяме кратка записка, която влиза в цената на услугите ни. При необходимост изготвяме цялостен доклад от хидрогеоложко проучване. Можем да съдействаме за вземане на водни проби и представянето им за изследване в оторизирани лаборатории

Защо да ни се обадите

Опит

Квалифицирани хидрогеолози, геофизици, анализатори на данни, GIS специалисти с богата практика. Изграждане на сондажи с последващо оборудване и поддръжка.

Коректност

Предварително споделяне на информация за района, който Ви интересува независимо дали ще ни наемете. Ангажираност до изграждането на сондажа.

Навсякъде

Работим в цяла България – посещение на място в кратки срокове и извършване на детайлно проучване до намиране на вода

Георадар

Доказана последен клас геофизична апаратура. Дълбочини на проучване до 1200 m. Допълване на информацията с данни от предишни проучвания и изградени сондажи в района


Изследването на подземните води може да се раздели най-общо на два вида: изследване на количественото и качествено състояние на водите. Техниките за изследване са тестове на място са определяне на коефициентите на филтрация и проводимостите , както и опробване на качеството на водите – полево или лабораторно. За количествено изследване на подземните води е от съществено значение да се определи естествения  напор – статично водно ниво, както и хидравличните параметри на водоносен хоризонт. Дълкотрайното използване на източниците на подземни води и методите за експлоатация зависят от качеството на водата. Подземните води се считат за замърсени, ако съдържат вещества, вредни за човешкото здраве и биологичната среда. Характеристиките на замърсяването на почвата и подземните води са свързани с нормативно признати стойности по българското законодателство.

Сондажи за вода

Пробиването и наличието на сондаж е актив, който трябва да служи до 20 – 30 години при ниски текущи разходи, при условие че направите всичко правилно в началото! Ако не го направите, това може да се превърне в много скъпо и отнемащо време задължение с непрекъснат ремонт или подмяна на помпи. Причините за това се свързват с лоша конструкция на сондажа, неправилно изпомпване вода (с високи моментни дебити и скорости) или монтаж на помпата. Затова изграждането на сондаж има определена стойност, която се формира не само от цената на сондиране, но и от вложениете материали и качестото на изработката.

1) Търсене на вода

Целта е да се установи дали има потенциални възможности за намиране на вода в района. Преди да предприемете каквото и да е потърсете дали във вашия квартал има изградени сондажи. Попитайте съседи кой има сондаж, дали има вода, колко и колко е дълбока (на какво ниво). След това сами можете да определите (много основна информация, използвана само за подкрепа на професионално мнение) какви са шансовете ви да намерите вода.
Определете точно мястото за прокарване на сондажа. Накарайте хидрогеолог да направи това.
Проверете дали фирмата, което сте наели за търсене на вода, използва повече от един метод за откриване. Най-актуални са уредите за геофизични проучвания, които посочват точката на сондиране. Необходимо е тази информация да се потвърдена от предишни проучвания, изградени сондажи, налични карти на водното ниво и др. В градска среда културните намеси (електропроводи, тръбопроводи, кабели и др.) пречат на абсолютно научното определяне местоположение на сондажа. Много често при ограничено пространство сондажът често се пробива там, където може. Имайте предвид, че има различни по размери сонди, някои от тях на големи камиони, които трудно биха били позиционирани в тесни пространства.
 

2) Изберете подходяща фирма за сондиране

Проверете препоръките на предишни клиенти, които са имали време да оценят качеството на работата назад във времето. Проверете с какви материали се изграждат сондажите и поискайте описание на последователността на сондиране. Поинтересувайте се какви обработки се извършват за интензифициране на притока на вода в сондажа при необходимост – как и колко време се извършва прочистването на изработката. Важно е да знаете дали ако вода бъде открита в по-плитки интервали се задължавате да платите до достигане на определена първоначална дълбочина. Проверете каква е цената на оборудването на сондажа с помпи, шахти, спирателна арматура, тръби и др. За по-добра яснота относно капацитета на водоносните хоризонти и дебита на водата е необходимо да се направи водочерпене, което показва и къде в дълбочина да разположите помпеното оборудване, както и каква помпа да закупите. Крайната цена на изграден и оборудван сондаж е комплексен параметър – съчетава цена на проучването за вода, изграждане на сондажа, прочистване / активиране и оборудването му.
 

3) Диаметри на сондиране и сондажни тръби

Предварително уточнете с какъв диаметър ще се сондира, какви тръби ще бъдат спуснати (има ли необходимите сертификати за сондажните тръби), ще бъде ли извършена циментация в гормата част на сондажа, както и какъв филц (с каква фракция) ще бъде спуснат за гравийна засипка. Най-подходящи са тръбите с фабрично прорязани филтри, с резба за присъединяване на отделните части. Те са с дебелостенни и издържат на страничен натиск.
 

4) Какво още да се знае

Съществуват различни по размери сонди. За предпочитане са по-големите сонди, които могат да упражняват значителен натиск и да изпълняват правилно както сондажите, така и дейностите по завършването и очистването им. От друга страна техните размери пречат на работата им в ограничени пространства. Използват се ударно-въздушни или роторни сонди с водна промивка. Сондажните платформи са шумни, има шум, прах и кал – хубаво е тези дейности да се извършват преди всички останали. В градските райони съседите трябва да бъдат предупредени, че във вашия имот ще се прокарва сондаж.
Уверете се, че няма електрически кабели, канализационни или водопроводни тръби, заровени под земята, където ще се извършва сондажът. Сондажите също трябва да се извършват на безопасно разстояние от сгради, подстанции и друга повърхностна инфраструктура. Безопасното разстояние до голяма степен ще се основава на специфичните за обекта условия.
Всички сондажи се изграждат по утвърдените закони и наредби в Република България. Пряко отговорни за сондажите са Басейновите дирекции, които са разделени на териториялен принцип. Сондажите за собствени потребности не се узаконяват, като при потребление до 10 m3/ден водата не се плаща. Закона задължава за изграждането на тези сондажи да се уведомява предварително, както и след изграждането им за да бъдат вписани в регистрите – не се дължат такси за това. Сондажите за стопански цели се узаконяват по изискванията на Наредба 1 за подземните води.
Понякога при изграждането на сондажите същестуват скрити разходи, които не могат да бъдат предвидени. Такива могат да бъдат увеличаване на дълбочината – при незадоволителни дебити, промяна на метода на сондиране при преминаване на по-меки или по-твърди разновидности. Крайната цена на сондирането може да се прогнозира сравнително точно след проучване на терена и възможностите за изграждане на сондаж.

За нас

Специалисти работещи по практически проблеми, с дългогодишен опит. Използване на утвърдени методики на работа. Съвременна техника и наличие на възможности за подизпълнение на дейности на различни нива. Извършваме проучване за вода, хидрогеоложки проучвания, геофизични изследвания, изграждане на сондажи, узаконяване на сондажи, мониторинг, полеви хидрогеоложки дейности. Може да се обърнете към нас за консултантски услуги по изготвяне на становища и експертизи.

 

georadar-voda.com

ТЪРСИТЕ ВОДА ?

Необходимо е само едно посещение. След това въпроса е решен.