Skip to content

Проучване за вода

Проучванията за вода представляват комплексни дейности свързани с познаване на геоложката, тектонската, литоложката, климатичната, хидроложката и хидрогеоложката обстановка в даден район. Полевите дейности са крайният етап на проучването, което определя местоположението и конструкцията на сондажите. Изясняват се зоните на водоприток в дълбочина, което определя местата за поставяне на филтърните части в сондажите.
maps

 

Как се извършва проучването за вода ?

Проучването на подземните води включва използването на различни методи и техники. Основните стъпки и методи, които се използват при такова проучване са следните:

  1. Събиране на налична информация като картографски материали, геоложки и хидрогеоложки карти, предишни изследвания и доклади, данни за климата и др. Тази информация спомага за определяне на потенциални области за проучване и за разберане на основните характеристики на подземните води в региона.

  2. Използване на геофизични методи: Геофизичните методи са полезни за получаване на информация за геоложката структура и хидрогеоложките характеристики на подземните води. Те включват използването на методи като сеизмично проучване, методи на електрическото съпротивление, електромагнитна индукция и други. Те помагат да се определи дълбочината на подземни води и карактеристиката на геоложката среда – наличие на водоносни и водоупорни слоеве, разломни и слаби зони, напуканост, окарстеност и др.

  3. Изграждане на проучвателни сондажи: те са основен метод за проучване на подземните води, но изискват значително повече начални инвестиции от споменатите по-горе. Те включват пробиване на геоложкия разрез и извличане на проби от различни дълбочини. Анализът на пробите може да предостави информация за химичния състав на водата, нивата на подземни води, хидравлични свойства на водоносните слоеве, както и наличието на замърсявания.

  4. Използване на геохимични анализи: Геохимичните анализи включват изследване на химичния състав на подземната вода и наличието на различни елементи и съединения. Това може да помогне за разбиране на произхода на водата, хидрогеоложките процеси, които влияят върху нея, и възможното замърсяване.

  5. Мониторинг на водните нива: Систематичният мониторинг на водните нива в кладенци и сондажи е важен за определяне на ресурсите на подземни води. Това може да се постигне с инсталиране на датчици и полеви измервания на нивата на водата с преносими нивомери

  6. Математическо моделиране и анализ: Математическото моделиране и анализ на данните, събрани по време на проучването, позволяват по-детайлно разбиране на хидрогеоложките процеси, прогнозиране на промените в подземните води и определяне на оптималното управление на ресурсите.

 

проучване за вода

 

Защо е важно ?

1.      Осигуряване на питейна вода като жизнено необходим ресурс достъпен за всички хора. Проучванията за вода помагат да се разбере качеството на водните източници, да се открият нови източници на питейна вода и да се изградят съответната инфраструктура за нейното използване

2.      Опазване на водните екосистеми за устойчивото функциониране на планетата. Проучванията за вода помагат да се разбере как водните екосистеми функционират, какви са заплахите за тях и как да се опазят и възстановят тези екосистеми

3.      Управление на водните ресурси: Водата е ресурс, който трябва да се управлява ефективно. Проучванията за вода помагат да се определи какво количество вода е на разположение, как се разпределя и използва, какви са последиците от нейното използване и как да се подобри управлението на водните ресурси

4.      Превенция на замърсяването на водата: Водата е подложена на замърсяване от различни източници като промишлеността, селското стопанство и домакинствата. Проучванията за вода помагат да се разбере как замърсяването влияе човешкото здраве, как да се намали замърсяването и как да се разработят подходящи методи за третиране на замърсената вода

5.      Приспособяване към изменението на климата: Изменението на климата има значителен ефект върху водните ресурси. Проучванията за вода помагат да се разбере как климатичните промени влияят на наличността и разпределението на водата, как да се приспособим към тези промени и как да се намали тях

 

Защо да ни се обадите ?

-получавате ескпертно мнение и планувате изграждането на сондажа

– проучването за вода локализира мястото на сондиране и определя на каква дълбочина е водата

– информирани сте по каква технология ще се извърши сондирането и какви са условията в района


Необходимо Ви е проучваене за вода?

Използване на специализирана апаратура за проучване, с гарантирано добри резултати. Изградете сондаж на най-подходящото място в имота си.